1909. Preston. Inglis family. Emily, Ida (5), WJ, Stan (4), Edie (10).